สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชื่นชมคุณครูได้คัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 62”

1 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันข้าราชการพลเรือน”  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบเกียรติคุณบัตรและครุฑทองคำแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ราย ระดับชาติ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายบุญชุม มีรัตน์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ได้รับเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและครุฑทองคำ ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางณัฏฐา  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม และ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  ซึ่ง นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แสดงความยินดีและชื่นชมในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูทั้ง 3 ราย ที่เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการทั่วไป ทั้งในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน รวมถึงความเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน