สพม.39 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ ACUCONFERENCE

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบาย   สู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ครั้งที่ 13/2563 โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ผ่านระบบ Acuconference เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้จัดตารางเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาปฏิบัติราชการ ในรูปแบบ Work from Home “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ปกติเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ทำงาน ถ้ามีข้อราชการเร่งด่วนแจ้งผ่านระบบ Acuconference