แจ้งเตือนการเกิดอุบัคิเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

หนังสือ ศธ 04001// ว7406 เรื่องรายละเอียดแจ้งเตือนการเกิดอุบัคิเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ดังเอกสารแนบตามลิงค์นี้ รายละเอียดแจ้งเตือนการเกิดอุบัคิเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ