สพป.สระบุรี เขต ๒ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกัน COVID-19

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ยังคงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการมาปฏิบัติราชการจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการต้องผ่านจุดคัดกรองเช่นเดียวกัน และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)