สพป.ลำพูน เขต 2 Work From Home

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยใช้ระบบออนไลน์ และ แอปพลิเคชันต่างๆในการทำงาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2563- วันที่ 8 พฤษภาคม 2563