สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน

วันที่  6  กันยายน /2561  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สพป.ชัยภูมิ  เขต 1”   เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างขวัญ กำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  บรรยายเรื่องการบริหารงานบุคคล และนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  บรรยายเรื่องการจัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน