สพม.19 พัฒนาศักยภาพครู นักเรียนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ในโรงเรียน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่  เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ   เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียนของทุกโรงเรียน

น.ส.จันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.19 ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 กล่าวว่า  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่  6-7  กันยายน  2561 โดยในวันที่ 6 กันยายน  2561 จัดอบรมที่ ห้องประชุมกาบแก้วบัวบาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  และวันที่ 7 กันยายน  2561 จัดอบรมที่ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19  อ.เมืองเลย จ.เลย รวมผู้เข้าร่วมอบรมกว่า   120  คน  ซึ่งเป็นการอบรมแบบบรรยายประกอบการจัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เข้าอบรมต้องร่วมลงมือทำ ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น แสดงสถานการณ์จำลอง สรุปผล เพื่อการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา

โดยทีมวิทยากรจากครู นักเรียนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 และโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการส่งกิจกรรมสภานักเรียนเข้าประกวดระดับประเทศและงานศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย นายวีรยุทธ ดวงปทุม ครูวิทยากรมืออาชีพจากโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม  นางสาวดารานี  อุดชา ครูวิทยากรจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร   นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์ ครูวิทยากรจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายอนุชา  พลสุด ครูวิทยากรจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายอัธยา  วิชาเป็ง  ครูวิทยากรจากโรงเรียนเชียงคาน  นายมานัส  สวัสดิ์ธรรม ครูวิทยากรจากโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา  นายสุเมธ  รัตนไทย นักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  และนายปลื้มปิติ  บัวซาว นักเรียนโรงเรียนเชียงคาน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19  ทุกคน

……………………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2374791155880950