สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบVideo Conference

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบVideo Conference เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ,การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก , มติครม.เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563 , การรับนักเรียน ข้อมูล Big Data ( 10 มิถุนายน 2562) , ระบบ internet โรงเรียน , ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 , การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ , ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรม , โรงเรียนนักจิตวิทยา และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2