สพป.เลย เขต ๒ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมทางไกล ระบบ Video Conference ซึ่งเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีนโยบายที่สำคัญลงสู่เขตพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาได้แก่  การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข้อมูล Big Data ระบบInternet ของโรงเรียน ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การเตรียมความพร้อมครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนนักจิตวิทยา และโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน