ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก  ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายข้อราชการต่าง ๆ โดย ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมรวมใจ  การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ ได้จัดปาร์ตี้รับชมการประชุมดังกล่าวผ่านทาง Facebook ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในชื่อ “สพป สระบุรีสองต้องเป็นหนึ่ง” ด้วยอีกหนึ่งช่องทาง