สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

       วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED,การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก,มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563,การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563,ข้อมูล BIG DATA (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562),ระบบ Internet ของโรงเรียน,ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562,การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์,ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม,โรงเรียนจิตวิทยา และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39