สพป.เลย เขต ๒ ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

วันศุกร์ที่่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ โดยมี นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเลื่อนเงินเดือน เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด แะตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน