ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด Covid สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามงานและวางแผนรองรับสถานการณ์

14  เมษายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ณ  ห้องประชุมลางสาด

เพื่อกำหนดแนวทาง/กำกับ/ติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในเรื่องของการป้องกันและแก้ไข ตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ประชุมได้หารือเพื่อติดตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงน้อย พบผู้ป่วยได้รับเชื้อ จำนวน 3 ราย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยพิจารณาดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019(Covid 19)  เพื่อให้เกิดผลต่อการป้องกันในระยะเวลาต่อไป มีการจัดทำข้อมูล/คลังความรู้ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียนในสังกัด และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับรองรับในการป้องกัน ติดตาม รายงานผลของบุคลากรและสถานศึกษาที่อาจศึกษา ที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019(Covid 19)