สพม.35 เดินหน้ารณงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19

ในวันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการประชุมทางไกลบุคลากรในสำนักงาน เรื่องพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม โดยมีจุดศูนย์กลางการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร  แสงนิล  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ร่วมประชุมพร้อมคณะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่บ้านพักอาศัยของตนเอง การประชุมฯ ครั้งนี้สัญญาอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น สามารถขับเคลื่อนการประชุมจนบรรลุเป้าหมาย และครอบคลุมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ครบทั้ง 100%  การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึง สร้างความเข้าใจตรงกัน หลังจากนี้  สพม.35 โดยกลุ่มDLICT จะดำเนินการจัดประชุมให้ครอบคลุมไปยังโรงเรียนในสังกัดต่อไป

 

มนตรี นันไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ

ปุณยากร เหล่าวัฒนาพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ-ประชาสัมพันธ์

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร/เจ้าของโครงการประชุมออนไลน์