สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video Conference มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

16  เมษายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานประจำและงานตามนโยบายในความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีทั้งงานประจำที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการที่กำหนด และงานตามนโยบายตามกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมาย ได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ทุกกลุ่มตรวจสอบภาระงานที่จะต้องดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  จะต้องดำเนินการและเตรียมวางแผนการดำเนินการในภาระงานนั้นๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จะต้องทราบนโยบายทั้งของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และโรงเรียนจะต้องเตรียมวางแผนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งกรณีเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วจัดการเรียนการสอนตามปกติ หรือกรณีการจัดการเรียนการสอนในระบบ Online หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ยังคงอยู่  ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19  Social Distancing : การเว้นระยะห่างทางสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงเตรียมนำวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference มาใช้ในการประชุมผู้บริหารสถานศึหษาในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทาง วิธีการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ เมื่อเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference  ในวันที่  12  พฤษภาคม 2563  ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมที่จะร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference