ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม “เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรม “โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคีไม่แตกแยกหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นปัญหาด้านความมั่นคงทำให้ประเทศชาติขาดการพัฒนา โดยการดำเนินการจะใช้วิธีการในการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งเป็นแกนนำในพื้นที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขจัดความขัดแย้งในสังคม การเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และได้เรียนรู้หลักการของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม