สพป.กระบี่ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ เตรียมพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เป็นประธาน ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 5 คน ได้แก่นายกิตติพงศ์  จีนหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง นายสุภาพ  ดาษฎาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล่อม นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง นายยุทธนา  คลองยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปู และนางทัศนวรรณ  บัวเผียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเขม้า โดยมีนายภาณุมาศ  พุฒชีวโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สพป.กระบี่ และนายมิตรชาย  ดำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตง คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  เข้าร่วมประชุม  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้  การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี นี้ เป็นกระบวนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่ เมื่อบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะมีที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 1 ปี และจะมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานไปประเมินทุก 6 เดือน  เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากผ่านการประเมินจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกาต่อไป หากไม่ผ่านการประเมินจะต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งไม่สูงกว่าตำแหน่งเดิมตามที่ สพฐ.และ กศจ.เห็นสมควร