ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี การประชุมดังกล่าวมีนายวิวัฒน์ แหวนหล่อ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี