สพม.34 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียน Online และรูปแบบการนำสื่อไปใช้สอน Online

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียน Online เรียนพร้อมกัน (Synchonose) ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน  เช่น การใช้ Online Chat การประชุมทางวิดีทัศน์ทางไกล การถ่ายทอดสดภาพและเสียง โดยใช้เครื่องมือ อาทิ Line, Facebook Live , Meet , Zoom, Youtube Website , DLTV ฯลฯ  และเรียนไม่พร้อมกัน (Asynchonose) ศึกษาบทเรียนแล้วส่งงานที่มอบหมาย โดยใช้เครื่องมือ  อาทิ E-mail, Website, Webboard , Facebook ,Google Classroom, WordPress, Class Flow, DLIT, Youtube ฯลฯ

ทั้งนี้ ยังมีรูปแบบการนำสื่อไปใช้สอน Online โดยสื่อเสริม สื่อเติม และสื่อหลัก ดังอินโพกราฟิก