สพป.ระยอง ๒ ตรวจเยี่ยม รร. ตามนโยบาย“โรงเรียนเป็นปัจจุบันช่วงปิดภาคเรียน”

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวประภา กำเหนิดเพชร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวอุมา ศรีชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบาย “โรงเรียนเป็นปัจจุบันช่วงปิดภาคเรียน” ของเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา จำนวน ๔ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านยางงาม โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ โรงเรียนวัดกระแส และโรงเรียนวัดบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ได้มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางปานรดา สิริบุญบันดาล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพิชชนาภา เมธวัน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบาย “โรงเรียนเป็นปัจจุบันช่วงปิดภาคเรียน” ของเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา จำนวน ๕ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านศรีประชา โรงเรียนบ้านเขาช่องลม โรงเรียนบ้านมะเดื่อ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่องคลอง และโรงเรียนบ้านยางเอน อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ จำนวน ๑ แห่ง คือโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง