สพม.39 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบ 4 ให้กับศึกษานิเทศก์

วันที่ 29 เมษายน 2563  ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39มอบหมายให้ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบ 4 ให้กับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39