สพป.กระบี่ จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ facebook live ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Facebook live ที่ fb.me/dlict.krabi  ครั้งที่ 1/2563  เพื่อแจ้งข้อราชการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  หัวข้อ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิประโยชน์การว่างงาน การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยระบบทางไกล DLTV  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.กระบี่  การแจ้งความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน  การซักซ้อมความเข้าใจในการอนุมัติการจบการศึกษาและการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2562 ในระบบ DMC  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญา DLTV โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูล