สพป.ชบ 3: ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ VideoConference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่องทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) และเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม๑ ชั้น ๓ สพป.ชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1868.html