อุตรดิตถ์ เขต ๑ ระดมความคิดวิเคราะห์ “ส พ ป อ ต ๑ โมเดล”มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  คณะกรรมการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑  โดยมี นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ทุกท่าน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ให้เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และวิพากย์ รวมทั้งแบ่งกลุ่ม Workshop ร่าง “โมเดล ส พ ป อ ต ๑” ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามกรอบของร่างโมเดล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เก่ง ดี มีทักษะ(ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ) มีสุขภาพดี   โดย  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้ร่วมฟัง ให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มในการนำเสนอผลการวิเคราะห์และการกำหนดประเด็นที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในรูปแบบ “ส พ ป อ ต ๑  โมเดล” ตามที่คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะได้รับมอบหมาย โดยมุ่งหวังให้ “โมเดล ส พ ป อ ต ๑” มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่มุ่ง ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา