สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา 2562”

5 พฤษภาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ได้แก่ นางวนิดา  อุปธารปรีชา  ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนางยุพิน  มูลเมือง ข้าราชการบำนาญ อดีตครูสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยครูแกนนำการจัดกิจกรรมโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ในสังกัดซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562”  ประเมินผลงานของโรงเรียนที่ส่งเข้ารับการพิจารณาเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562”  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ปีนี้มีโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการประเมินจำนวน 49 โรงเรียน  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีเป้าหมายให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครบ 100 % ภายในปีการศึกษา 2563  โดยก่อนคณะกรรมการฯ จะดำเนินการประเมินผลงานของโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้พบและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการฯ ทั้งในเรื่องของจุดเน้น เป้าหมาย และนโยบายการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย นอกจากจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้ว ได้เน้นนโยบาย “K.Three Must Be Learn : ความรู้ที่อนุบาล 3 ต้องเรียนรู้” และ นายวัลลภ  วิบูลย์กุล  รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ระดับชั้นปฐมวัย