โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรในช่วงโรงเรียนปิดในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วยสื่อและช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ และสามารถส่งถึง (Access) ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ โดยผ่านสื่อ TV (DLTV) ทุกระดับ