อุตรดิตถ์ เขต ๑ ลงพื้นที่เชิงรุกเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนเปิดเรียน ”ลูกหลานชาวอุตรดิตถ์ เขต๑ ต้องได้ เรียนรู้ แม้จะอยู่ที่บ้าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และนายวัลลภ  วิบูลย์กุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคน ลงพื้นที่ในแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่กำหนดให้เป็นจุดในการดำเนินการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานแก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และทบทวนความรู้พื้นฐานแก่นักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นใหม่เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่  โดยคัดเลือกครูต้นแบบ หรือครูแกนนำในแต่ละกลุ่มสาระวิชา แต่ละระดับชั้น เป็นคณะทำงาน ช่วยกันจัดทำเครื่องมือ / สื่อเพื่อการเรียนรู้ สำหรับการทบทวนโดยการสร้างสื่อ / แบบฝึกครบทุกกลุ่มสาระวิชา ครบทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นได้ทบทวนความรู้เดิมเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับชั้นใหม่   มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน ๒๔ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นจุดดำเนินการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิชาแต่ละระดับชั้นตามที่ได้รับมอบหมาย มีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่วมเป็นคณะทำงาน ให้การสนับสนุนและร่วมให้คำแนะนำ  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๑ ท่านลงพื้นที่ติดตาม  ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำครบทุกจุดที่กำหนดให้เป็นจุดดำเนินการ กำหนดเวลาดำเนินการ  ๒ วัน(๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้รับการทบทวนความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ครบ ๑๐๐ %  “ลูกหลานชาวอุตรดิตถ์ เขต ๑ ต้องได้เรียนรู้  แม้จะอยู่ที่บ้าน”