สพม.19 ออกติดตามการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมคณะ  และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย โดยนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พร้อมคณะ ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงโรงเรียนเดียวในสังกัดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมมูลของโรงเรียน ขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ได้เข้าไปตรวจติดตามฯ ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีนายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมมูลของโรงเรียน ขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีนายธิติพัชร์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูที่รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมมูลของโรงเรียน ขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงผ่านระบบออนไลน์

และโรงเรียนวังทรายขาววิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีนางเกรียงจันทร์ เกษทองมา ครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมมูลของโรงเรียน ขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงผ่านระบบออนไลน์

ลิงค์ชมภาพ

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3574020082624712&__xts__%5B0%5D=68.ARBbekPmm8W-uC7VxGFWIDKv-NhWBRb18-fZwN_0WMhYWAkwZ46Y_SZtuorE97WNw7zGUVyySDZqI3pxNqZ7zTS3lOXYkwMGi5g-71mqCwPXiLBZVefyRpQMYowuoNKMFU7oFtUGygCAIhEFm-wqDsd22uY46sMN1Q-SavTNvmTlnjM2T6rEfsqbfcWAiBxDWg-iB49LSWvNQvnSYhmUuIkkepmKGZzX–NWp_67Ddx4KJsbJdiEXkb8O7C0fXWRUIckXtlEU7p9aSz2BZegcV0FiZBlJ6w7jPY19CjTr_taZXYhJWxtfWsaSeHlSSPAhJ0mW1cHJ9-Q-sN4Tl9U2SQ_ehNYoYWdWDFC39Avr1V37DD3v2xM2zGUPjB9fw6CFcveYqVac19UPIwmXrbFFG0_DrgetgKJIjWarC_ruvBHtfUYo9kByONLsrXzHsdaR8cNHupe9WLxy-TwVC-Y&__tn__=-UC-R

………………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน.