สพป.กระบี่ ประชุมส่งต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สู่การปฏิบัติ ทีมสิงห์เหนือ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประขุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทีมสิงห์เหนือ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองกระบี่ อ่าวลึก ปลายพระยา และเขาพนม เพื่อส่งต่อนโยบายและแนวทางการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการบริหารจัดการที่มึความท้าทายและลำบาก  เพราะเป็นโรงเรียนเล็ก ทำให้ได้รับงบประมาณมาน้อย ต้องบริหารจัดการให้เป็น Stand Alone ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องลงพื้นที่ให้มาก สร้างความเข้าใจกับชุมขน ทำตัวให้เหมือนรวงข้าวเต็มเมล็ด อยู่อย่างสง่างาม จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน 4 เรื่อง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษ โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพระดับชาติให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระ  นักเรียนทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  100%  มีทักษะงานอาชีพ และมีทักษะชีวิต  รวมทั้งจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยใช้หลักการที่ว่า “ทำรถเมล์เก่า ให้เป็นมินิบัส”