บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมบริหาร สพป.กระบี่

วันที่ 13  พฤษภาคม  2563 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สพป.กระบี่   นายสายัณห์  ไกรนรา ผอ.สพป.กระบี่ นำคณะบุคลากร  ประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.กระบี่   ผอ.กลุ่ม  ทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  นักประชาสัมพันธ์  และเลขานุการ ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”      เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหาร จัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ของ สพฐ. พร้อมคณะ ดำเนินรายการ
หลังจากนั้น เวลา 09.00-11.00 น.นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้ทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่