โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 9 DS Network Camp 2018 พัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 9 DS Network Camp 2018 พัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านงานสื่อสารมวลชนให้ทันกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ให้แก่ นักเรียนและครูในเครือข่ายเทพศิรินทร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน115 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์สั้น คลิปวีดีโอ และกระบวนการนำเสนอ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ของโรงเรียน รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายรำเพย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของเครือข่ายรำเพย โดยการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม DS Network ขึ้นในโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ และพัฒนาศักยภาพของชมรม/ชุมนุม DS Network ที่มีอยู่แล้ว สู่ความเป็นเลิศในงานด้านสื่อสารมวลชน

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดค่ายกิจกรรม “เครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 9 ” DS Network Camp 2018 เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านงานสื่อสารมวลชนให้ทันกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินการเรื่องข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศในโรงเรียน เพื่อรวบรวม ผลิตสื่อ นำเสนอ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกองค์กร ระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน และการสื่อสารระหว่างโรงเรียนด้วยกัน รวมถึงการสื่อสารระหว่างนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าในแต่ละแห่ง และมีเป้าหมายสำคัญ คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีเป้าหมายพัฒนากิจกรรมตามโครงการเทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง ที่เกิดจากแนวความคิดจากสัตยาบัน “กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์” ของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไกลในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง มีเป้าหมายที่พัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนให้ทันกับยุคสมัยกระแสสังคมเทคโนโลยี ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=1995040893904830&__xts__%5B0%5D=68.ARCUFP0JrJ87wMeiN1Pxkd6RQOmi-0rXvZxDsntF8m-uZ30v35PUyWPlYXNcirABPptpBLwWEIElwKGzkwo1o7kn0mnhPUeUcINmcqM4QopRRRiZtIjJh8DLTpJhpJ0jxOF8Pj4G4uy57T_CH5wgZ-x_mzoDguIyifOY5LKLssijs6u489k5wguX97QfMTQVukhrRQ–BZOkRYXnc4qiF1hF_94ytejTPfRYWfg-8dFK2KeWClMgrjOrdv4OwFL7BRKe0Lk36OoD_Ev6Tn1c-BadqO0lRXxn9nvkTwQWbRJk8gwL-dofBNqRE_kGZxf48Rc5DNUaYs-UiooQJbiea-uId6OX2TWLTVF492rzF6NnxutFd24Sfde0bOWJjuPvyuGkH3xOZloDlY3vHDwaf-WCg-UUjLMhkp6RmlZ0sBXNOypIMByrVO_sS11B2W3b65ntTnRuQiXv4E7FJ38w&__tn__=-UC-R