ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศ โดยยึดการจัดการเรียนการสอนสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่ห้องเรียน

โดยนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ โรงเรียนยังดำเนินการจัดการเรียนการสอน การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีนักเรียนที่มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฯลฯ โอกาสนี้ ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากร ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป