สพม.39 เปิดวง PLC ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจ พัฒนาตน พัฒนาองค์กร

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเปิดวง PLC ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพลัง และร่วมใจ พัฒนาตน พัฒนาองค์กร แบ่งปันความรู้ ช่วยกันเติมเต็ม ผลงานภายใต้แนวคิด ไม่สร้างงานหรือเพิ่มภาระ เน้นการสร้างผลงานแบบบูรณาการ ชิ้นงานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 1 ชิ้นต้องสามารถตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติ อาทิ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา,การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ฯลฯ