⭐ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของ ศธ. ในสถานการณ์โควิด-19

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19 จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV