⭐ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของ ศธ. ในสถานการณ์โควิด-19

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19 จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/posts/2734980083273541?__xts__%5B0%5D=68.ARBjBYHEEwX4CmBJT9aHkUd-C7PYLuxL1WFVOqOiXnPtqndd8gHm_sB1NeIiqNbvRCCbzXRvvI05z5QXeKXy5zTg6wttpOi4USJ-ZNQj8DtDW8zf16nJ8EPofMAH1–c98nC-cI0uoIx7RPPXxbN8aAtN4863yz5AGWoA21jRfA0F2KTnRTnWg7tQA2PWQ8NUQPw7ocbfJNY-yvcQfH680fIjbxzSTVxewMLCvrVPdmzlob9PrOhwMQZ0U6GKd2LoYVfhXN6jDWaIAL5bY8AWL19Xsfa113WOhwOjV3Hf–HaUow4kUzMCxNcY2lTe8AqP6hzv-hXFLQyb9PmkvgzlCF-Q&__tn__=K-R