สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อมนักเรียนได้เรียนรู้ ONLINE ครูลงพื้นที่พบนักเรียนและผู้ปกครอง 100%

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมและร่วมหารือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมให้นักเรียนทุกคนได้เรียน Online  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนลงพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียนเพื่อพบนักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมพร้อมในการที่นักเรียนจะเรียนรู้โดยระบบ Online  จากช่องทางการเรียนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid – 19)  รวมทั้งได้สำรวจ สอบถาม ปัญหา อุปสรรค ที่นักเรียนและผู้ปกครองมีความกังวลใจ หรือไม่พร้อมที่นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยระบบทางไกล (Online) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนจะได้ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำ สำรวจสภาพบริบทของที่พักอาศัยของนักเรียน และช่วยแก้ปัญหา ให้การสนับสนุน ให้นักเรียนและผู้ปกครองคลายความกังวล แก้ปัญหาให้เด็กทุกคนพร้อมเรียน Online  100 % โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด ลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเตรียมความพร้อมกับทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 24  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  เพื่อให้คุณครูมีแผนและแนวทางการดำเนินการลงพื้นที่พบนักเรียนและผู้ปกครองครบ 100 %  มีวิธีการและช่องทางในการเรียนรู้ของนักเรียน  ช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่และสอดคล้องตามสภาพบริบทที่ตั้งของที่พักอาศัยของนักเรียนที่ครูดูแล รับผิดชอบ โดยการลงพื้นที่ของครูทุกคนได้นำแบบฝึกทักษะในวิชาต่างๆ ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ช่วยกันจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทบทวนความรู้เดิมและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ใหม่ รวมถึงสื่อการเรียนอื่นๆ หรืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ไปมอบให้กับนักเรียนทุกคน โดยทุกโรงเรียนดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์