สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สำรวจความพร้อมนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลและระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกอบด้วย ๔ อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลและระบบออนไลน์ โดยการสอบถามความต้องการ​กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ของผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓