นักเรียน ร.ร.วัดหนองออน พิชิต คณิตศาสตร์ O-NET 100 คะแนนเต็ม

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐพัฒน์ อุนามูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองออน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นฟื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และขอชื่นชมนางสาวอรพิน ชัยวงศ์ ครูผู้สอน ที่ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนางสุรีย์ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุน จนทำให้ผู้เรียนประสบสัมฤทธิผลในครั้งนี้