สพป.ชม.2 เตรียมความพร้อมระบบช่วยเหลือนักเรียน

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของอำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนแกนนำวิถีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำวิถีอื่นๆ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการนี้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึง ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในรูปแบบโรงเรียนแกนนำจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ วิถีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ, โรงเรียนแกนนำวิถีลูกเสือ, โรงเรียนแกนนำวิถีประชาธิปไตย, โรงเรียนแกนนำวิถีโรงเรียนรางวัลพระราชทาน/นักเรียนรางวัลพระราชทาน, โรงเรียนแกนนำวิถีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, โรงเรียนแกนนำวิถีปลอดขยะและโรงเรียนแกนนำวิถีอาหารกลางวัน) ของ 5 อำเภอในสังกัด ได้แก่ อำเภอแม่ริม(แกนนำ) อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอพร้าว และอำเภอสันทราย

การประชุมในวันนี้ ได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอ ระดับศูนย์เครือข่าย และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งการเตรียมพร้อมคณะ coaching/พี่เลี้ยง วิทยากร เอกสาร สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อขับเคลื่อนระบบการพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563