สพม.35 เตรียมรับการประเมินยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้าเตรียมรับการประเมินยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส่ในองค์การ ปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญคณะบุคลากรทุกคนเข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน เพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  อีกทั้งเตรียมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในการปลูกฝัง ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มีนางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ปรึกษาหารือร่วมกันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35  จากผลการประเมินปี 2562  สพม.35 ได้คุณภาพระดับ A  ติดอันดับที่ 17  ของ 225 เขตพื้นที่การศึกษา และที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทั่วประเทศ อันเป็นความภาคภูมิใจของสพม.35  อีกทั้งต้องรักษามาตรฐานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

สุทัศชัย  จันโท

พนักงานราชการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ