สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมจัดทำแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพื่อให้มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติราชการตามบทบาท อำนาจหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ผ่านระบบ Facebook Live ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒