สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video conference นักเรียนพร้อมเรียน 18 พ.ค.นี้

15  พฤษภาคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเนื่องจากขณะนี้  อยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการ  Social distancing ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) แต่มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงข้าราชการและ มอบนโยบายในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงมีนโยบายให้ใช้ระบบ  Video conference ในการประชุม โดยส่งสัญญาณจากต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังจุดรับสัญญาณปลายทางที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกำหนดให้เป็นจุดประชุมทั้ง 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนใน 5  อำเภอ ด้วยความร่วมมือการดำเนินงานของทีมงาน ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับ ICT ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ตั้งปลายทางรับสัญญาณ และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และจะนำระบบ Video conference มาใช้ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจนกว่าจะมีการยกเลิกมาตรการ   Social distancing  ประเด็นสำคัญในการ ประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายแก่ทุกโรงเรียนสู่การปฏิบัติ “ไม่ว่าผู้เรียนอยู่ที่ไหน ต้องได้เรียน” มีเป้าหมายให้ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  “เก่ง ดี มีทักษะ(ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ) มีสุขภาพดี” ภายใต้นโยบาย “กายภาพที่ดี สู่ คุณภาพที่ดีขึ้น” นอกจากนี้คณะผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายและชี้แจงการดำเนินงานเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  โดยใช้ “ ส.พ.ป.อ.ต.๑ โมเดล” เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1