รร.สองแคววิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียนประเภทพักนอนในเขตพื้นที่สูงทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประเภทพักนอน ในเขตพื้นที่สูงทุรกันดาร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV (ช่วงทดลอง) และการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการดำเนินการ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และสำรวจปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือ และรายงานต้นสังกัดตามลำดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข