สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2563 ให้กับสถานศึกษาที่ประสบวาตภัยจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกัอจัดสรร โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนบ้านสันวิไล โรงเรียนบ้านสันป่าสักและโรงเรียนบ้านท่าช้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มั่นคงและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2