กิจกรรมเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา “สุจริต”

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกาารนำของ นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดกิจกรรม ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย
อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) พร้อม ทักทาย พบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกวันจันทร์

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ