สพม.14 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

+++++วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดพังงา โดยแบ่งคณะติดตามเป็น 2 คณะแรกติดตามโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา นำโดยนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะที่สองติดตามโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม นำโดยนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จากการลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนทั้ง 3 โรง พบว่าร้อยละ 90 โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLIT และ DLTV โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON AIR ผ่านทางสื่อสมาร์ท TV  และ ONLINE ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook  Application Line  Google Classroom ฯลฯ  ในส่วนของปัญหามีนักเรียนบางส่วนที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและไม่มีอุปกรณ์สำหรับเป็นสื่อการเรียนทางไกล โรงเรียนมีแนวทางแก้ปัญหาโดยมอบให้ครูประจำวิชาจัดทำใบความรู้กิจกรรมไปมอบให้นักเรียนที่บ้าน