สพม 39 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรและแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ Google site

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการสร้างบทเรียนอนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39