++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และคณะได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู++

<<<วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่มเครือข่าย ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบาย การสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาตำบลห้วยปูลิง รวมทั้งการตรวจเยี่ยมการสอนนักเรียนโดยผู้ปกครองซึ่งใช้ใบความรู้และใบกิจกรรมซึ่งครูเป็นผู้นำมามอบให้  ณ หมู่บ้านห้วยปูลิง  หมู่บ้านหนองขาวกลางและหมู่บ้านห้วยฮี้  เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงจากการสะท้อนของผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่สามารถใช้การสอนON AIRได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า//รุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน