สพป.ขลบุรี เขต ๓ : ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ได้ดำเนินการประสานกับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ โรงเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

และตามบริบทของโรงเรียน โดยเตรียมใบงาน ใบความรู้ ชุดแบบฝึกหัดให้เด็กนักเรียนทำควบคู่กับการเรียนออนไลน์ จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางไลน์ ผู้ปกครอง ๙๐ เปอร์เซ็น มีสมาร์ทโฟนและอยู่ในไลน์กลุ่มของแต่ละช่วงชั้น ส่วนอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตามที่กำหนด คุณครูของโรงเรียนแบ่งไปตามสาย เพื่อไปให้ความรู้และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนโดยไม่จำเป็นต้องซื้อโทรทัศน์ใหม่ ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่

     ทั้งนี้ คุณครูที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีการสรุปผลการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็กนักเรียนรวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหารายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบสัปดาห์ละครั้ง เพื่อประเมินผลในภาพรวมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1887.html