สพป.เลย เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์)วันแรก

วันจันทร์ที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) และออนแอร์ผ่านทีวีทางช่อง DLTV  ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมบ้านของนักเรียนติดตามสสภาพจริง พบปะพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทดลองทำการเรียนการสอนในวันแรก ซึ่งได้ลงพื้นที่โรงเรียนและบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสะพุง  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง  อำเภอวังสะพุง ซึ่งมี นายพานิชย์  ทันตาหะ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ประจำชั้นเรียนได้ติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้