ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ลงพื้นที่ติดตามการเรียนรู้ ONLINE ของนักเรียน

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู ตรวจเยี่ยมการเรียนรู้ทางไกลระบบ ONLINE จากสถานีต้นทางในการจัดการเรียนการสอนโดย  DLTV ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน และมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกโรงเรียนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนรู้ของนักเรียน ณ ที่พักอาศัยด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในกรณีที่พบว่า นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อาจเป็นด้วยความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน ก็ขอให้ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบ หรือทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะหาอุปกรณ์เพิ่มเติมในการเรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งหากนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้จากการรับสัญญาณ DLTV  ได้ ครูก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำแบบฝึกทักษะและสื่ออื่นๆ ที่จะสนับสรุนการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำให้

กับนักเรียนทุกระดับชั้นและทุกวิชา เพื่อทบทวนความรู้เดิม และฝึกทักษะเตรียมพร้อมในการเรียน โดยมีครูเข้าไปเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเรียนรู้เป็นระยะๆ ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างครบถ้วน